Work from home #เงินกู้คนพิการ ประชุมออนไลน์อยู่ที่บ้าน ระเบียบวาระการประชุม คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ชั้น ๒ อาคาร ตึกชัยสมรภูมิ

Work from home #เงินกู้คนพิการ ประชุมออนไลน์อยู่ที่บ้าน ระเบียบวาระการประชุม คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ชั้น ๒ อาคาร ตึกชัยสมรภูมิ

ระเบียบวาระที่ ๓
– พักการชำระหนี้การกู้ยืมเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพ

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ในคราวการประชุมครั้งที่ ๑๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ได้มีมติรับทราบมาตรการการพักชำระหนี้
ลูกหนี้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการจัดทำกระบวนการพักการ
ชำระหนี้คนพิการอย่างเป็นระบบ

มติที่ประชุม
โดยกำหนดระยะเวลาการพักชำระหนี้ ๑๒ เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๓ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔
(กรณีลูกหนี้ที่ไม่ประสงค์จะพัก
การชำระหนี้ ให้ชำระหนี้ด้ตามปกติผ่านทางช่องทางออนไลน์ ธนาคารกรุงไทยและเคาเตอร์เซอร์วิส)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
– ระเบียบการกู้ยืมเงิน (กรณีฉุกเฉิน) รายละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ได้มีมติเห็นชอบให้คนพิการแลผู้ดูแลคนพิการกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เพื่อการประกอบอาชีพ ในสภาวะวิกฤติ COVD – ๑๙

มติที่ประชุม
ในวงเงินกู้ไม่เกินรายละ ๑๐,๐๐๐ บาท
วงเงิน๒๐๐๐ล้านบาท
ไม่มีดอกเบี้ย
ไม่มีคนค้ำประกัน

เงื่อนไข
1. คนที่เคยกู้มาแล้ว ก็สามารถกู้ได้เพียงแต่ต้องชำระเงินคืนแล้ว 40% ก่อน
2. คนกู้ต้องไม่มีประวัติเสียหาย (ระเบียบข้อ 9 (ก) (6)) แต่คนที่ค้างหนี้อยู่ 60% ก็ยังกู้ได้ครับ
3. ผ่อนชำระคืน 5 ปี

โดยสามารถยื่นกู้ได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ ช่องทางออนไลน์
www.dep.go.th และศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

เพื่อเสนอให้คณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติอนุมัติในวันที่ 15 เมษายนนี้