เราขอขอบคุณ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

เราขอขอบคุณ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ที่ได้มาเยี่ยมชมและศึกษาการทำงานคนพิการ
การจัดการและบริหารงานอย่างไร

Continue reading