Sterilization

บริการพ่นฆ่าเชื้อไวรัส

ที่ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ส่งผลต่อสุขภาพ กลุ่มคนและปศุสัตว์ อย่างมีประสิทธิภาพ ทางด้านการฆ่าเชื้อโรค

ช่วยป้องกันและลดปัญหาจากการติดเชื้อ

ข้อดี

 • เป็นเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโดยจะเข้าไปทำลายส่วนประกอบโปรตีน ภายในเซลล์ของเชื้อโรคทำให้เชื้อโรคถูกทำลายได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อได้ทั้ง แบคทีเรียแกรมบวก แบคทีเรียแกรมลบ และเชื้อรา
 • ออกฤทธิ์ได้ดีในวงกว้างทั้งแบคทีเรียและเชื้อรา
 • คงประสิทธิภาพทั้งในน้ำกระด้างและอินทรีย์สาร
 • มีฤทธิ์แทรกซึมและชอนไชสูง
 • ไม่กัดกร่อนหรือทำลายอุปกรณ์ต่างๆ
 • มีความปลอดภัยต่อคนและสัตว์

การเตรียมพื้นที่ก่อนรับบริการพ่นฆ่าเชื้อ

 • ทางผู้รับบริการควรเก็บสิ่งของที่ไม่จำเป็น และอาหารต่าง ขนมคบเขี้ยว ภาชนะบรรจุอาหารให้อยู่สถานที่มิดชิด หรือมีสิ่งปกคลุม
 • เตรียมพื้นที่ โดยการคลุมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ภาชนะใส่อาหาร ฯลฯ
 • ขณะฉีดพ่น ให้นำคนและสัตว์เลี้ยง ออกจากพื้นที่บริการพ่นฆ่าเชื้อ
 • ทำบริการพ่นฆ่าเชื้อโดยการอบพ่นด้วยเครื่องพ่นละอองไอน้ำ
 • หลังทำการพ่นฆ่าเชื้อ ปิดประตู หน้าต่าง อย่างน้อย 60 นาที เพื่อให้น้ำยาสามารถออกฤทธิ์ได้อย่างเต็มที่
 • เปิดประตู หน้าต่าง เพื่อทำการระบายกลิ่น อย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนทำงานตามปกติ