ช่วยเหลือสังคม

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี ตามที่การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 มีมติเห็นชอบในหลักการให้ปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการ จากเดือนละ 800 บาทต่อคนต่อเดือน เป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน ให้แก่กลุ่มคนพิการ 2 กลุ่มได้แก่1) คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ผู้มีรายได้ต่ำกว่า 1 แสนบาทต่อปี) จำนวน1,100,000 คน และ2) คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการที่อายุไม่เกิน 18 ปื จำนวน 120,000 คน รวมจำนวนคนพิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มทั้งสิ้น จำนวนประมาณ 1,220,000 คน(อ้างอิงจากhttps://www.thaigoy.go.th/news/contents/details/29917)ทว่ายังมีคนพิการจำนวนอีกประมาณ 800,000 คน จากจำนวนคนพิการที่ได้รับการออกบัตรประจำตัวคนพิการทั้งหมด 2,027,500 คน (ข้อมูลจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563http://depgoth/ContentMiew/6113) ที่ประสบความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVD-19) แต่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการเพิ่ม โดยเฉพาะคนพิการรุนแรงที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ คนพิการที่ไม่มีงานทำหรือตกงานอาทิ กลุ่มคนพิการผู้ค้าสลากหรือกลุ่มหมอนวดพิการ ซึ่งคนพิการเหล่านี้ล้วนมีต้นทุนในการดำรงชีวิตสูงกว่าคนทั่วไป รายละเอียดตามที่ปรากฏตาม Facebook ของสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย https://www.facebook.com/disabilitiesth/posts/1224299811259810สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ในฐานะองค์การขับเคลื่อนงานเชิงนโยบายและกฎหมายด้านคนพิการระดับชาติ รวมทั้งพิทักษ์สิทธิคนพิการ จึงใคร่ขอให้รัฐบาลนำ "งบกลาง" มาจัดสรรเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือให้คนพิการทุกคนได้รับสวัสดิการขั้นพื้นฐานนี้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม โดยถ้วนหน้าและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ดังเจตนารมณ์ที่กำหนดไว้ตามมาตรา 20 (9) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2556 เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐาน ลดความเหลื่อมล้ำ และไม่สร้างการเลือกปฏิบัติระหว่างคนพิการจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจรณา โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะให้ความกรุณาสนับสนุนช่วยเหลือด้วยการนำ"งบกลาง" มาจัดสรรปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการเพิ่มจาก 800 บาทเป็น 1000 บาทโดยถ้วนหน้า และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง ( นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล )นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ผู้ประสานงาน (นายสุนทร สุขชา)เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย โทร. 094-3243444Email [email protected],.comที่ สพกท. 454/2563 ...

1 ตุลาคม นี้ปรับเป็น 1,000 บาทให้คนพิการแค่ 1 ล้าน 2 แสนคนยังตกหล่นคนพิการไม่ได้ 800,000 คนเป็นเบี้ยพื้นฐานการดำรงค์ชีวิตสำหรับคนพิการเพิ่มเงินอีกแค่ 1,900 กว่าล้านก็จะได้ถ้วนหน้าทุกคนผู้นำองค์กรคนพิการเรียกร้องต่อไปวันที่ 6 ตุลานี้เวลา 8 โมงครึ่งจะไปยื่นหนังสือถึงท่านรัฐมนตรีประยุทธ จันทร์โอชาใครไปบ้างยกมือขึ้น ...

เรียน นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล ประธานสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยอ้างถึง หนังสือคำร้องของท่าน ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรี ได้นําเรื่องร้องเรียนของท่านกราบเรียนนายกรัฐมนตรีแล้ว มีบัญชาว่า “ให้ประธานคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนําข้อเรียกร้องของกลุ่มสมาคมสภาคนพิการฯ เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยเชิญผู้แทนกลุ่มสมาคมสภาคนพิการฯ เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป” และมีบัญชาเพิ่มเติมว่า “กองสลากฯ พิจารณาให้เหมาะสมถูกต้อง โปร่งใส และประชาชนเชื่อมั่น” ซึ่งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งบัญชานายกรัฐมนตรีให้สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลทราบ และพิจารณาดําเนินการตามบัญชานายกรัฐมนตรีด้วยแล้วเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้จัดให้มีการเสวนาเรื่อง “การปรับโครงสร้างการกระจายสลาก รวมถึงการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคา” เพื่อรับฟังความเห็นของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้ค้าขายที่อยู่ในระบบโควตา ผู้ค้ารายย่อย รวมถึงผู้ขายที่ไม่ได้รับการจัดสรรสลาก ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ รวมถึงสื่อมวลชน เพื่อนําข้อมูลทั้งหมดไปสรุปเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาสลากราคาแพงต่อไป โดยเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ กระผมได้เชิญผู้แทนสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมาชี้แจงผลการประชุมคณะกรรมการสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ ให้ท่านทราบแล้ว สรุปได้ดังนี้๑. กรณีขอให้สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนําสลากฯ ส่วนที่เหลือจากการจองในวันที่ ๕ และ ๒๐ ของทุกเดือน ให้คนพิการที่ลงทะเบียนในระบบซื้อได้ในวันที่ ๓ และ ๑๘ ของทุกเดือน และขอให้เปิดรับคนพิการในระบบซื้อ - จอง ของสํานักงานสลากฯ เพิ่มเติม มติที่ประชุม : รับดําเนินการตามข้อเรียกร้องโดยได้เห็นชอบในหลักการเปิดให้ผู้ค้ารายใหม่เข้ามาลงทะเบียนในระบบซื้อจองสลาก ซึ่งในเบื้องต้นจะประสานผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดและเจ้าหน้าที่ตํารวจในท้องถิ่นคัดกรองผู้ค้าตัวจริงให้เป็นไปตามข้อกําหนดของสํานักงานสลากฯ เพื่อลดปัญหาการขายช่วงสลากซึ่งคาดว่าจะสามารถคัดกรองผู้ขายจริงและนําผู้ค้าที่ทําผิดกฎสํานักงานสลากฯ ออกไปจากระบบได้๒. แก้ไขปัญหาสลากราคาแพงแบบเบ็ดเสร็จ โดยปรับหลักเกณฑ์การพิมพ์ใหม่และการจําหน่ายสลากให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งหมด จากเดิมพิมพ์แบบเรียงเลข ๓๓ ล้านใบ และแบบคละเลข ๖๗ ล้านใบ เปลี่ยนเป็นพิมพ์แบบคละเลขทั้งหมด ๑๐๐ ล้านใบ สําหรับรูปแบบการจําหน่ายอยู่ระหว่างการพิจารณา ว่าจะใช้รูปแบบใด ระหว่างรูปแบบสลาก ๒-๒-๑ หรือสลากรูปแบบ ๒-๑-๑-๑ ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ และเริ่มใช้ระบบการพิมพ์แบบใหม่ในงวดวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ สำนักงานผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี โทร ๐๒-๒๘๘๖๐๓๘ ...

...

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กําหนดจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 52 ประจําปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 7 - วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี (Hall 5) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเปิดโอกาสให้คนพิการได้พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้รับรู้วิทยาการใหม่ๆเกี่ยวกับการป้องกันความพิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การประกาศเกียรติคุณบุคคลพิการตัวอย่าง การจัดนิทรรศการ การประกวดเรียงความ การสาธิตผลงานของคนพิการ การจัดนัดพบแรงงานและการให้บริการด้านต่างๆ แก่คนพิการ ในการนี้ นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล เป็นประธานฝ่าย 2 ฝ่าย คือ ประธานคณะกรรมการฝ่ายประกวดเรียงความ และประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกงานวันคนพิการ ในคณะกรรมการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 52 ประจําปี 2563 การประชุม ครั้งที่ 1/2563 ในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ห้องประชุม ชั้น 3 ตึกนวมหาราช สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ...