Career  ประวัติส่วนตัว (Personal information)


  ชายหญิง


  ไม่เคยมีบัตรเคยมี แต่หมดอายุมี
  โสดแต่งงานอย่าร้างหม้ายแยกกันอยู่

  จดทะเบียนไม่ได้จดทะเบียน


  มีไม่มี

  ได้รับการยกเว้น

  เป็นทหาร


  ยังไม่เกณฑ์  มีชีวิตถึงแก่กรรม

  มีชีวิตถึงแก่กรรม  ประวัติการศึกษา (Education)

  ประวัติการทำงาน