Author: สะอาดดี สังคมดี

งานวันคนพิการสากลในปีนี้มีหัวข้อ คือ “สร้างคืนสังคมให้ดีกว่า: มุ่งสู่สังคมชีวิตวิถีใหม่หลังโควิด-19 รวมคนทุกกลุ่ม เข้าถึงทุกคน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยปีนี้มีความพิเศษที่องค์การสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก จะจัดกิจกรรมรำลึกถึงงานวันคนพิการสากลร่วมกับการประชุมรัฐภาคีตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการครั้งที่ 13 ซึ่งมีการนำเสนอมติที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่ 75 เรื่อง การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมเพื่อคนพิการและกับคนพิการ (Inclusive Development for and with persons with disabilities) เพื่อสะท้อนว่าวิกฤตโควิด-19 ทำให้ความไม่เท่าเทียมและความเหลื่อมล้ำในสังคมที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น คนพิการต้องเผชิญกับความไม่เสมอภาคและการถูกเลือกปฏิบัติจากการเข้าถึงสิทธิและบริการด้านต่างๆ ดังนั้นในมติดังกล่าวจึงมีข้อเสนอแนะต่อรัฐภาคีและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องว่า ในการสร้างสังคมชีวิตวิถีใหม่หลังโควิด-19 จำเป็นต้องกำหนดมาตรการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากภัยโควิด-19 ที่ครอบคลุมถึงสิทธิและการมีส่วนร่วมของคนพิการ ตลอดจนคำถึงถึงสภาพแวดล้อมหรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทุกคนเข้าถึงได้มติขององค์การสหประชาชาติดังกล่าวสอดคล้องกับมติสมัชชาคนพิการแห่งชาติและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ที่จัดโดยสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยเรื่อง "ข้อเสนอการเยียวยาและฟื้นฟูคนพิการจากภัยโควิด-19" ที่กล่าวว่า ถึงแม้ประเทศไทยจะได้รับการชื่นชมจากนานาชาติว่าประสบความสำเร็จในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมถึง ทว่าเพื่อ “การสร้างคืนสังคมให้ดีกว่า” โดยเฉพาะการฟื้นฟูจากโควิด-19 ให้ครอบคลุมถึงคนพิการด้วยนั้น จะพึงสำเร็จได้ด้วยการปฏิบัติตามมติสมัชชาฯ 5 ประการ ได้แก่ ขอขอบคุณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ให้การช่วยเหลือเยียวยาคนพิการหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจ่ายเงินเยียวยาคนพิการ 1,000 บาท การพักชำระหนี้ให้คนพิการที่กู้ยืมเงินจากกองทุนคนพิการ รวมถึงการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท ซึ่งให้คุณภาพชีวิตคนพิการดีขึ้นในระดับหนึ่ง โดยจะต้องดำเนินการต่อเนื่องขอให้รัฐบาลส่งเสริมบทบาทและเสริมพลังภาคประชาสังคมด้านคนพิการให้สามารถมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากภัยโควิด-19 ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ โดยองค์กรด้านคนพิการพร้อมที่จะร่วมมือทำงานไปในทิศทางเดียวกันกับภาครัฐขอให้รัฐบาลเร่งรัดการดำเนินการตามมติคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเรื่อง มาตรการเยียวยาช่วยเหลือคนพิการในช่วงภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในอีก 2 มาตราการที่เหลือ ได้แก่ การกู้ยืมเงินฉุกเฉิน 10,000 บาท และการปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการเพิ่มจากเดือนละ 800 บาทเป็น 1,000 บาทถ้วนหน้าทุกคนขอให้รัฐบาลส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการ โดยเฉพาะในหน่วยงานของรัฐที่ยังต้องจ้างงานคนพิการอีกกว่า 8,000 คนตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งอาจจะเป็นการจ้างงานทางตรงหรือการจัดสัมปทานพื้นที่ให้คนพิการใช้ประกอบอาชีพ ไปจนถึงส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพเพิ่มเติมในความเชี่ยวชาญเดิม (Upskill) การยกระดับทักษะอาชีพ (Reskill) การเตรียมความพร้อมสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)นอกจากนี้ในการประชุมรัฐภาคีตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการครั้งที่ 13 ที่กำลังจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 4 ธันวาคม 2563 รัฐบาลไทยได้ส่งผู้แทนคนพิการไทย นางสาวเสาวลักษณ์ ทองก๊วย ร่วมสมัครลงเลือกตั้งแข่งขันเป็นกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ เพื่อสืบสานงานต่อจากอาจารย์มณเฑียร บุญตัน ที่กำลังจะหมดวาระในสิ้นปีนี้ ทว่าขณะนี้การเลือกตั้งกำลังดำเนินไปอย่างเข้มข้น อยู่ในระหว่างการให้รัฐภาคีลงคะแนนเสียงรอบที่สามเพื่อเลือกกรรมการอีกเพียงคนเดียว (เลือกกรรมการได้แล้ว 8 คน) โดยเหลือผู้สมัครแค่ไทยและโดมินิกัน 2 ประเทศเท่านั้น ดังนั้นขอให้รัฐบาลไทยและทุกท่านช่วยกันสนับสนุนและส่งกำลังใจให้คุณเสาว์ลักษณ์ สตรีพิการไทย หญิงแกร่งของเราได้ไปทำงานระดับโลก เพื่อจะได้มายกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและทำให้เห็นว่าคนพิการไทยยืนอยู่บนเวทีระดับโลกได้สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์และรัฐบาลที่ให้โอกาสคนพิการ โดยคนพิการพร้อมที่จะเดินไปสู่สังคมชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ไปพร้อมๆ กันขอบพระคุณมากครับรับชม LIVE งานวันคนพิการสากลย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/dep.go.th/videos/195871582038145 https://www.youtube.com/watch?v=VY3mluMLhyo&feature=youtu.be ...

...

ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้อยากจะขอบคุณผู้บริหารและทีมงาน ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม)และกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(พก)ทุกท่านที่มีส่วนร่วมที่จัดงานได้ดีทำให้ภาพรวมออกมาดูดีเยี่ยมมากๆครับ🪴🪴🪴1การแต่งกายเน้นทั้งสีเหลืองและสีฟ้าให้สอดคล้องกับ Theme ของงาน ซึ่งทำให้ภาพรวมของงานออกมาดูดี2มีการไลฟ์สดตลอดเวลาทำให้คนทั่วประเทศได้ดูพร้อมกันกับในงานมีหลายคนโทรมาหาผมได้ติดตามทางทางไลฟ์สดและ YouTube ถือว่าครบเครื่องเรื่องโซเชียลมีเดีย3มีการออกบูธขายสินค้าและมีการไลฟ์สดขายสินค้าผ่านช่องทาง"ฝากร้านคนพิการ"ทำให้คนรู้จักสินค้าคนพิการมากขึ้นเป็นจุดเริ่มต้นของการตลาดที่ดีขอชื่นชมครับhttps://www.facebook.com/552069948283037/posts/1774595216030498/?d=n4เป็นการจัดงานที่เปิดงานตรงเวลา กระชับผู้บริหารมาต้อนรับก่อนเวลาทำให้บรรยากาศรู้สึกกันเอง5 การแจกรางวัลเป็นรูปแบบใหม่ที่ดีทุกคนดีใจที่ได้ถ่ายรูปกับท่านรัฐมนตรีดูเรียบร้อยและไม่วุ่นวายไม่ผิดพลาดมีชื่อของทุกคนที่มารับรางวัลอยู่ด้านหลังบนจอเวที พอถ่ายรูปเสร็จก็ลงไปรับรางวัลที่โต๊ะข้างล่างทำให้การจัดงานไหลลื่น6 การลงรูปผู้ที่ได้มารับรางวัลลงใน pages ของกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้รวดเร็ว ทำให้ทุกคนสามารถเข้าไปดูรูปของตัวเองและทำการกดไลท์กดแชร์ทำให้ Pagesมีคนเข้าไปดูมากขึ้นhttps://www.facebook.com/552069948283037/posts/1774695282687158/?d=n7การใช้สถานที่ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้อย่างคุ้มค่าเหมาะสมการจัดงานวางแผนกำหนดจุดอำนวยความสะดวกได้อย่างดี8 ข้อเสนอของคนพิการผ่านการอ่านสาน์สวันคนพิการของสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยหลายข้อที่ท่านรัฐมนตรีรับเรื่องไปดำเนินการและจะทำอย่างต่อเนื่องทำให้การทำงานในปีหน้านี้จะเดินหน้าไปด้วยกันอย่างดีขอขอบคุณทางกระทรวงและกรมที่จัดงานให้กับคนพิการอย่างสมเกียรติและมีศักดิ์ศรีขอบคุณจากใจครับ🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁💐สาส์นจากนายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยนายชูศักดิ์ จันทยานนท์เนื่องในโอกาสวันคนพิการสากล ประจำปี 2563 งานวันคนพิการสากลในปีนี้มีหัวข้อ คือ “สร้างคืนสังคมให้ดีกว่า: มุ่งสู่สังคมชีวิตวิถีใหม่หลังโควิด-19 รวมคนทุกกลุ่ม เข้าถึงทุกคน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยปีนี้มีความพิเศษที่องค์การสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก จะจัดกิจกรรมรำลึกถึงงานวันคนพิการสากลร่วมกับการประชุมรัฐภาคีตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการครั้งที่ 13 ซึ่งมีการนำเสนอมติที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่ 75 เรื่อง การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมเพื่อคนพิการและกับคนพิการ (Inclusive Development for and with persons with disabilities) เพื่อสะท้อนว่าวิกฤตโควิด-19 ทำให้ความไม่เท่าเทียมและความเหลื่อมล้ำในสังคมที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น คนพิการต้องเผชิญกับความไม่เสมอภาคและการถูกเลือกปฏิบัติจากการเข้าถึงสิทธิและบริการด้านต่างๆ ดังนั้นในมติดังกล่าวจึงมีข้อเสนอแนะต่อรัฐภาคีและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องว่า ในการสร้างสังคมชีวิตวิถีใหม่หลังโควิด-19 จำเป็นต้องกำหนดมาตรการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากภัยโควิด-19 ที่ครอบคลุมถึงสิทธิและการมีส่วนร่วมของคนพิการ ตลอดจนคำถึงถึงสภาพแวดล้อมหรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทุกคนเข้าถึงได้มติขององค์การสหประชาชาติดังกล่าวสอดคล้องกับมติสมัชชาคนพิการแห่งชาติและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ที่จัดโดยสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยเรื่อง "ข้อเสนอการเยียวยาและฟื้นฟูคนพิการจากภัยโควิด-19" ที่กล่าวว่า ถึงแม้ประเทศไทยจะได้รับการชื่นชมจากนานาชาติว่าประสบความสำเร็จในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมถึง ทว่าเพื่อ “การสร้างคืนสังคมให้ดีกว่า” โดยเฉพาะการฟื้นฟูจากโควิด-19 ให้ครอบคลุมถึงคนพิการด้วยนั้น จะพึงสำเร็จได้ด้วยการปฏิบัติตามมติสมัชชาฯ 5 ประการ ได้แก่ ขอขอบคุณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ให้การช่วยเหลือเยียวยาคนพิการหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจ่ายเงินเยียวยาคนพิการ 1,000 บาท การพักชำระหนี้ให้คนพิการที่กู้ยืมเงินจากกองทุนคนพิการ รวมถึงการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท ซึ่งให้คุณภาพชีวิตคนพิการดีขึ้นในระดับหนึ่ง โดยจะต้องดำเนินการต่อเนื่องขอให้รัฐบาลส่งเสริมบทบาทและเสริมพลังภาคประชาสังคมด้านคนพิการให้สามารถมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากภัยโควิด-19 ได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ โดยองค์กรด้านคนพิการพร้อมที่จะร่วมมือทำงานไปในทิศทางเดียวกันกับภาครัฐขอให้รัฐบาลเร่งรัดการดำเนินการตามมติคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเรื่อง มาตรการเยียวยาช่วยเหลือคนพิการในช่วงภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในอีก 2 มาตราการที่เหลือ ได้แก่ การกู้ยืมเงินฉุกเฉิน 10,000 บาท และการปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการเพิ่มจากเดือนละ 800 บาทเป็น 1,000 บาทถ้วนหน้าทุกคนขอให้รัฐบาลส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการ โดยเฉพาะในหน่วยงานของรัฐที่ยังต้องจ้างงานคนพิการอีกกว่า 8,000 คนตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งอาจจะเป็นการจ้างงานทางตรงหรือการจัดสัมปทานพื้นที่ให้คนพิการใช้ประกอบอาชีพ ไปจนถึงส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพเพิ่มเติมในความเชี่ยวชาญเดิม (Upskill) การยกระดับทักษะอาชีพ (Reskill) การเตรียมความพร้อมสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)นอกจากนี้ในการประชุมรัฐภาคีตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการครั้งที่ 13 ที่กำลังจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 4 ธันวาคม 2563 รัฐบาลไทยได้ส่งผู้แทนคนพิการไทย นางสาวเสาวลักษณ์ ทองก๊วย ร่วมสมัครลงเลือกตั้งแข่งขันเป็นกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ เพื่อสืบสานงานต่อจากอาจารย์มณเฑียร บุญตัน ที่กำลังจะหมดวาระในสิ้นปีนี้ ทว่าขณะนี้การเลือกตั้งกำลังดำเนินไปอย่างเข้มข้น อยู่ในระหว่างการให้รัฐภาคีลงคะแนนเสียงรอบที่สามเพื่อเลือกกรรมการอีกเพียงคนเดียว (เลือกกรรมการได้แล้ว 8 คน) โดยเหลือผู้สมัครแค่ไทยและโดมินิกัน 2 ประเทศเท่านั้น ดังนั้นขอให้รัฐบาลไทยและทุกท่านช่วยกันสนับสนุนและส่งกำลังใจให้คุณเสาว์ลักษณ์ สตรีพิการไทย หญิงแกร่งของเราได้ไปทำงานระดับโลก เพื่อจะได้มายกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและทำให้เห็นว่าคนพิการไทยยืนอยู่บนเวทีระดับโลกได้สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์และรัฐบาลที่ให้โอกาสคนพิการ โดยคนพิการพร้อมที่จะเดินไปสู่สังคมชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ไปพร้อมๆ กันขอบพระคุณมากครับรับชม LIVE งานวันคนพิการสากลย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/dep.go.th/videos/195871582038145 ...

ปี 2563 องค์กรสหประชาชาติได้กำหนดประเด็นหลัก คือ “สร้างคืนสังคมให้ดีกว่า: มุ่งสู่สังคมชีวิตวิถีใหม่หลังโควิด-19 รวมคนทุกกลุ่ม เข้าถึงทุกคน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Building Back Better: toward a disability-inclusive, accessible and sustainable post COVID-19 World) โดยให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูสังคมให้กลับคืนสู่สภาวะปกติและดีขึ้นกว่าเดิม ภายหลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID – 19โดยการกำหนดทิศทางและแนวทางการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น รวมไปถึงการฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ โดยคำนึงถึงทุกกลุ่มคนในสังคม ซึ่งหมายรวมถึง “คนพิการจะต้องสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม”เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/facebook : https://www.facebook.com/dep.go.thtwitter : shorturl.at/kEQX6youtube : shorturl.at/tvIM6Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag ...

วันนี้เรามาดูกันดีกว่า….ว่าทำไม บริษัทต่างๆถึงจำเป็นที่จะต้องจ้างแม่บ้านโอวาทไว้แม่บ้านมีความเป็นมืออาชีพผ่านการอบรมสุขอนามัยที่ดีขึ้นโอวาทเมดใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน iso 9001 และ iso 14001มีการจัดการและการดูแลที่ดี 👍ให้บริการพ่นฆ่าเชื้อ😷👍สำนักงาน ออฟฟิศ ที่พักอาศัย โรงเรียน ฯลฯ👍ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อประสิทธิภาพสูง👍#มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลพร้อมเอกสารรับรองผลิตภัณฑ์👍มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ ใส่ใจงานบริการ✅พ่นฆ่าเชื้อไวรัส Coronavirus✅สนใจสอบถามบริการหรือปรึกษาก่อนรับบริการได้ที่ ฝ่ายขาย📲 สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ086 - 323 - 0479 คุณรวีรัตน์086 - 342 - 2399 คุณสุภาพัช086 - 342 - 3379 คุณศลิษา086 - 336 - 1049 คุณปนัดดา📲 บริการทำความสะอาด ภาคตะวันออก086 - 313 - 2441 คุณปัญญาพร086 - 141 - 6631 คุณเบญจพร🆔 @owatmaid ( มี @ ) Coronavirus #พ่นฆ่าเชื้อ #พ่นฆ่าเชื้อไวรัส #บริการพ่นฆ่าเชื้อ #บริการทำความสะอาด ...