Author: [email protected]

สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงความสามารถและเดินแบบผู้บกพร่องทางสติปัญญา ที่จังหวัดเชียงใหม่ สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย จัดโครงการส่งเสริมการแสดงความสามารถและเดินแบบผู้บกพร่องทางสติปัญญา ในรอบออดิชั่นภาคเหนือ เพื่อส่งเสริมให้ผู้บกพร่องทางสติปัญญาเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง วันนี้ (3 ต.ค. 63) เวลา 10.00 น. ที่โรงแรมไอคอน ปาร์ค เชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการแสดงความสามารถและเดินแบบผู้บกพร่องทางสติปัญญา ประจำปี 2563 โดยเป็นกิจกรรมคัดเลือกผู้มีความสามารถแต่ละภาค ในรอบออดิชั่นภาคเหนือ ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บกพร่องทางสติปัญญาและครอบครัวระดับตำบล อำเภอ และจังหวัดที่มีความสามารถ ความถนัดด้านการแสดง ด้านดนตรี นาฏศิลป์ และการร้องเพลงได้เข้าร่วมกิจกรรมอันจะทำให้เกิดความภูมิใจในตนเอง ทั้งยังเป็นการค้นหาคนพิการทางสติปัญญาที่มีความสามารถพิเศษให้ได้รับโอกาสเข้าร่วมแข่งขันการคัดเลือกความสามารถรายบุคคล เพื่อสนับสนุนการแสดงของตนเองในที่สาธารณะได้อย่างภาคภูมิใจ โดยมีผู้ดูแลคนพิการและคนพิการเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 60 คน โอกาสนี้นายสุชาติ โอวหวรรณสกุล นายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย และประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลในเรื่องของการปรับเบี้ยความพิการจาก 800 บาทเป็น 1,000 บาทให้ได้ทุกคน การจัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาลให้เป็นธรรมและคนพิการเข้าถึงได้ และการจ้างานคนพิการ 8,000 ตำแหน่งในภาครัฐ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้ทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เข้าให้การช่วยเหลือและดำเนินการต่อไป https://region3.prd.go.th/topic/news/17447 //////////////นันธิกา กิจปาโล/ศราวุธ เจิมจันทร์ ข่าว-ภาพสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ...

สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงความสามารถและเดินแบบผู้บกพร่องทางสติปัญญา ที่จังหวัดเชียงใหม่ สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย จัดโครงการส่งเสริมการแสดงความสามารถและเดินแบบผู้บกพร่องทางสติปัญญา ในรอบออดิชั่นภาคเหนือ เพื่อส่งเสริมให้ผู้บกพร่องทางสติปัญญาเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง วันนี้ (3 ต.ค. 63) เวลา 10.00 น. ที่โรงแรมไอคอน ปาร์ค เชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการแสดงความสามารถและเดินแบบผู้บกพร่องทางสติปัญญา ประจำปี 2563 โดยเป็นกิจกรรมคัดเลือกผู้มีความสามารถแต่ละภาค ในรอบออดิชั่นภาคเหนือ ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บกพร่องทางสติปัญญาและครอบครัวระดับตำบล อำเภอ และจังหวัดที่มีความสามารถ ความถนัดด้านการแสดง ด้านดนตรี นาฏศิลป์ และการร้องเพลงได้เข้าร่วมกิจกรรมอันจะทำให้เกิดความภูมิใจในตนเอง ทั้งยังเป็นการค้นหาคนพิการทางสติปัญญาที่มีความสามารถพิเศษให้ได้รับโอกาสเข้าร่วมแข่งขันการคัดเลือกความสามารถรายบุคคล เพื่อสนับสนุนการแสดงของตนเองในที่สาธารณะได้อย่างภาคภูมิใจ โดยมีผู้ดูแลคนพิการและคนพิการเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 60 คน โอกาสนี้นายสุชาติ โอวหวรรณสกุล นายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย และประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลในเรื่องของการปรับเบี้ยความพิการจาก 800 บาทเป็น 1,000 บาทให้ได้ทุกคน การจัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาลให้เป็นธรรมและคนพิการเข้าถึงได้ และการจ้างานคนพิการ 8,000 ตำแหน่งในภาครัฐ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้ทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เข้าให้การช่วยเหลือและดำเนินการต่อไป https://region3.prd.go.th/topic/news/17447 //////////////นันธิกา กิจปาโล/ศราวุธ เจิมจันทร์ ข่าว-ภาพสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ https://youtu.be/h4NVWZhi7kk ...

แต่พักชำระหนี้ของออมสินไม่ต้องไปติดต่อที่สาขาใด ๆ ไม่ต้องลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ใด ๆ ทั้งสิ้น ทุกอย่างเป็นระบบอัตโนมัติ ที่มาข่าวhttps://money.kapook.com/view224705.html https://brandinside.asia/government-savings-bank-expand-6-…/ https://covid-19.kapook.com/view223708.html ...

ปัจจุบันไทยมีคนเป็นดาวน์ชินโดรม 80,000 คนทั่วประเทศแทบทุกคนมีลักษณะเฉพาะคือไอคิวต่ำ ใช้กล้ามเนื้อยาก ใบหน้าโดดเด่นชัดเจนและมีปัญหาสุขภาพทั้งเรื่องหัวใจและการมองเห็น ถึงรักษาไม่หายขาด แต่พวกเขาสามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นในสังคม ทำงาน มีแฟน แต่งงาน และอาจต้องการคำแนะนำสำหรับเรื่องที่ชับซ้อนเช่นเดียวกับคนอื่นๆ#คาวน์ซินโดรม #thisAblemeเปิดดูคลิปที่นี่ที่มาข่าวThisable.mehttps://youtu.be/0FIxg2PR-QM ...

ช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คนละ 1,000 บาท จำนวน 1 ครั้ง โดยเป็นคนพิการที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ และลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกรมบัญชีกลางทำหน้าที่จ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) ...