29 พฤษภาคมที่ผ่านมาจ่ายเงินเยียวยาครั้งเดียว 1000 บาท แต่คนพิการที่รับเงินสดที่ยังไม่ได้ รีบแจ้งมาด่วนนะครับ

29 พฤษภาคมที่ผ่านมาจ่ายเงินเยียวยาครั้งเดียว 1000 บาท แต่คนพิการที่รับเงินสดที่ยังไม่ได้ รีบแจ้งมาด่วนนะครับ

📌พก. แนะคนพิการที่ยังไม่รับ 1,000 บาท สามารถเช็คสิทธิผ่านเว็บไซต์ พก.

👉🏻คนพิการที่รับเบี้ยความพิการเป็นเงินสด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล และ อบต.) จะจ่ายเป็นเงินสด ให้กับคนพิการจำนวนกว่า 300,000 คน คาดว่าจะจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563

💥ส่วนคนพิการที่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการ กว่า 60,000 คนทั่วประเทศ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) จะโอนเงินเข้าบัญชีคนพิการโดยตรง หรือจ่ายเป็นเงินสดให้กับคนพิการ คาดว่าจะจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563

‼️ทั้งนี้ คนพิการยังไม่ได้รับเงินเยียวยาดังกล่าว สามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ www.dep.go.th ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2563 และหากหลังวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา ให้ติดต่อกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โทร. 0 2354 3388 ต่อ 304, 307 หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศ‼️‼️

ที่มาhttps://www.facebook.com/552069948283037/posts/1607677779388910/?vh=e&d=n