12 มิ.ย.63 เวลา 19.00 น เรามาทำกิจกรรมเข้าจังหวะด้วยการเคลื่อนไหวตามเพลงเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อ มัดเล็ก – มัดใหญ่ กันเถอะ

12 มิ.ย.63 เวลา 19.00 น เรามาทำกิจกรรมเข้าจังหวะด้วยการเคลื่อนไหวตามเพลงเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อ มัดเล็ก – มัดใหญ่ กันเถอะ

สมาคม ผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: ทำกิจกรรมเข้าจังหวะด้วยการเคลื่นไหวตามเพลง
Time: วันศุกร์ที่ 12 มินายน 2563 เวลา 19.00 น.

Meeting ID: 753 552 9727
Password: 222111