11 มีนาคม 2563 นางสุพรรณี ทองบำรุงและทีมงานชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดพิษณุโลก

11 มีนาคม 2563 นางสุพรรณี ทองบำรุงและทีมงานชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดพิษณุโลก

ได้รับเชิญจากนายอำเภอวัดโบสถ์ ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ จันทวงศ์ ให้เข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการและ อบต.ทั้งอำเภอ เพื่อให้ข้อมูลคนพิการเข้าถึงสิทธิต่างๆ.ทุกประเภท และ ค้นหาเด็กพิเศษทางสติปัญญาในตำบลเพื่อทางชมรมฯจะลงไปรับสมัครสมาชิกพร้อมทีมงาน ได้รับการตอบรับที่ดีมาก