1 มิถุนายน 2563 สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทฯ ยื่นหนังสือ เรื่อง ขอให้คนพิการและองค์กรด้านคนพิการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

1 มิถุนายน 2563 สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทฯ ยื่นหนังสือ เรื่อง ขอให้คนพิการและองค์กรด้านคนพิการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

https://www.facebook.com/disabilitiesth/posts/1132189683804157
เรียน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
อ้างถึง เนื้อความข่าวจากเว็บไซต์ประชาไท (https://prachatai.com/journal/2020/05/87737)
เรื่อง “กป.อพช. – เครือข่ายภาคปชช.เสนอให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ-สังคม”
ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เห็นชอบกรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้านต่างๆ วงเงิน 400,000 ล้านบาท ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ ซึ่งเป็นกรอบสำหรับดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ. ศ. 2563 (1 ล้านล้านบาท) ต่อมาเมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 สศช. ได้จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเปิดโอกาสให้องค์กรภาคประชาสังคม (องค์กร/มูลนิธิ/สมาคม/วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ ที่ไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐ) สามารถเสนอโครงการตามแผนงาน 3.2 แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน รายละเอียดปรากฏตามเว็บไซต์ของ สศช. http://nscr.nesdb.go.th/loanact/ และตามหนังสือที่อ้างถึง
ดังนั้นสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ในฐานะองค์การขับเคลื่อนงานเชิงนโยบายและกฎหมายด้านคนพิการระดับชาติ รวมทั้งพิทักษ์สิทธิคนพิการ ประกอบด้วยองค์การคนพิการแต่ละประเภท (สมาคมคนพิการระดับชาติ) 6 องค์การ ได้แก่ สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย และสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย จึงใคร่ขอให้ท่านเปิดโอกาสให้องค์กรด้านคนพิการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงานและโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าแผนงานและโครงการดังกล่าวจะตอบสนองปัญหาและความต้องการของกลุ่มประชาชนอย่างแท้จริง คนพิการและครอบครัวได้รับการฝึกอาชีพและการเสริมทักษะเพิ่มเติมในความเชี่ยวชาญเดิม (Upskill) การยกระดับทักษะอาชีพ (Reskill) การเตรียมความพร้อมสู่ความปรกติใหม่ (New Normal) ที่เหมาะสมกับคนพิการแต่ละประเภทความพิการ ไปจนถึงสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในการดำเนินงานของรัฐบาลที่โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล และขอความกรุณาเข้าพบท่าน เพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนาแผนงานและโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมดังกล่าวที่
คนพิการและองค์กรด้านคนพิการมีส่วนร่วม ให้สามารถเกิดขึ้นจริง เป็นรูปธรรม โดยเร็วที่สุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเปิดโอกาสให้องค์กรด้านคนพิการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูประเทศ และกรุณาให้ผู้แทนสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายเข้าพบท่านเพื่อหารือในประเด็นข้างต้นด้วย และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

( นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล )
นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย