1️⃣0️⃣0️⃣7️⃣2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣ นำเสนองานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่10 ผ่าน Application ZOOM 👩‍💻📊

1️⃣0️⃣0️⃣7️⃣2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣ นำเสนองานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทางด้านนิเทศศาสตร์ ครั้งที่10 ผ่าน Application ZOOM 👩‍💻📊

(จัดโดยเครือข่ายนิเทศศาสตร์) ปีนี้นำเสนอเรื่อง “การสร้างกิจกรรมนาฏยศิลป์บำบัดเพื่อช่วยในการปรับตัวทางสังคมของเด็กดาวน์ซินโดรม” 🙏🧡ขอขอบคุณ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยา และนักศึกษาการแสดง รหัส62 ทุกคน รวมถึง น้องนายน์ บัวบุญ มะเฟือง ที่ทำให้เกิดงานนี้ขึ้น 🙏💛ขอบคุณ ม.สยาม ที่เปิดเวทีให้นำเสนองาน 🙏❤️ขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ และ ผศ.ดร.กาญจนา มีศิลปะวิกกัย ที่ให้คำแนะนำ ติ ชม อันเป็นประโยชน์ 🙏💚ขอบคุณ น้องแว้กซ์ ที่ช่วยแนะนำเทคนิคการนำเสนอในโปรแกรมออนไลน์ 🙏💙ขอบคุณ อ.แม่ พี่ตุ่น พี่จอย น้องเมย์ น้องป๊อบ ที่เป็นเพื่อนร่วมซ้อมก่อนนำเสนอจริง และสุดท้าย 🙏💜ขอบคุณ พี่ต่อ พี่เอี๊ยง ที่ช่วยบันทึกภาพขณะนำเสนอค่ะ