📌วันที่ 3โครงการการฝึกอบรมฯ อาชีพของคนพิการ หลักสูตรเบเกอรี่ เน้นปฏิบัติจริง สร้างอาชีพ สร้างรายได้

📌วันที่ 3โครงการการฝึกอบรมฯ อาชีพของคนพิการ หลักสูตรเบเกอรี่ เน้นปฏิบัติจริง สร้างอาชีพ สร้างรายได้

🔴วันนี้ (24 มิ.ย. 63) เวลา 09.00 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจอาหารไทยและนานาชาติ เขตยานนาวา กทม. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จัดโครงการการฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านอาชีพของคนพิการ หลักสูตรการพัฒนาทักษะการทำเบเกอรี่ ขนมไทย และการทำเครื่องตกแต่งเบเกอรี่ ระหว่างวันที่ 22 – 27 มิ.ย. 63 ทั้งนี้ เป็นการนำร่องการพัฒนาทักษะอาชีพด้านอาหาร ให้กับคนพิการทางสติปัญญาและครอบครัว จำนวน 20 ครอบครัว รวม 40 คน ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติตั้งแต่วิธีการทำเบเกอรี่ การทำเครื่องตกแต่งเบเกอรี่ และการทำขนมไทย โดยใช้เวลารวมทั้งสิ้น 36 ชั่วโมง

💥สำหรับกิจกรรมในวันนี้ (วันที่ 3) เป็นการสอนทำเค๊กกล้วยหอมโดยมีการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติออกเป็น 3 กลุ่ม ซึ่งจะเป็นการพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้ การหยิบจับสิ่งของ และสมาธิให้กับผู้เข้าฝึกอบรม รวมไปถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว อย่างไรก็ตาม ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก อาจารย์ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจอาหารไทยและนานาชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรเดช ณ กรม มหาวิทยาลัยนเรศวร และองค์กรคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อความมั่นคงในการดำรงชีวิตอย่างเข้มแข็งต่อไป