💥ประชาสัมพันธ์🇹🇭 🎯ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดกระบี่ ร่วมกับโรงไฟฟ้าลิกไนต์กระบี่(ภาคใต้)มอบเครื่องบริโภคยังชีพ (ชุดธารน้ำใจ) ให้กับสมาชิกคนพิการของชมรมฯ 📌ครั้ง 3

💥ประชาสัมพันธ์🇹🇭 🎯ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดกระบี่ ร่วมกับโรงไฟฟ้าลิกไนต์กระบี่(ภาคใต้)มอบเครื่องบริโภคยังชีพ (ชุดธารน้ำใจ) ให้กับสมาชิกคนพิการของชมรมฯ 📌ครั้ง 3

👉เวลา 09.00 น.ของวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ที่สำนักงานชมรม 147 หมู่ 1 ต.คลองขนานอ.เหนือคลอง จ.กระบี่ นางกรรณิการ์ พลเดช ประธานชมรมฯและ คณะกรรมการบริหาร เป็นตัวแทนรับมอบ (ชุดธารน้ำใจ ต้านภัย
โควิด -19 ) จากความห่วงใยของ ⚡️โรงไฟฟ้าลิกไนต์กระบี่ภาคใต้ จากท่าน ดำรง ไสยะ …ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้า
ภาคใต้…….ท่านธันยบูรณ์ สกลกิตติรัตน์ วิศวกรระดับ 11 และคณะเจ้าหน้าที่..โรงไฟฟ้าลิกไนต์กระบี่ พร้อมด้วยประธาน อสม.และคณะทีมงานหมู่ 1 ต.บ้านควน ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
📌ด้วยชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดกระบี่ เป็นเครือข่ายของสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือ
คนพิการทางสติปัญญาและครอบครัว รวมกลุ่มกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตาม พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 (ประเภท 5) ชมรมฯ มีสมาชิกที่ขึ้นทะเบียนกับองค์กร จำนวน 200 คน พื้นที่ 4 อำเภอ ของจังหวัดกระบี่ คือ อำเภอเหนือคลอง อำเภอเขาพนม อำเภอเมือง และอำเภอลำทับ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด -19 มีผลกระทบต่อครอบครัวกลุ่มคนเปราะบาง ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในภาวะที่เสี่ยงที่สุดในช่วงการระบาดของโควิด -19 และครอบครัวไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ
👨‍👨‍👦‍👦คณะกรรมชมรมฯ จึงมีมาตรการเชิงรุกที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกครอบครัวคนพิการทางสติปัญญาจากผลกระทบของโควิด-19 ด้วยการจัดทำ “โครงการ
คลังอาหารถุงยังชีพเพื่อคนพิการทางสติปัญญา” ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย (ครั้งที่ 1) จำนวน 55 ครอบครัว
(ครั้งที่ 2 ) ได้รับการบริจาคเพิ่มเติม จากร้าน ว.แหวนท่านชาย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จำนวน 10 ชุด แต่ยังไม่เพียงพอกับจำนวนสมาชิกที่มีความเดือดร้อน
✅ชมรมฯจึงขอความอนุเคราะห์ถุงยังชีพ (ข้าวสาร – อาหารแห้ง) จำนวน 20 ชุด หรือตามกำลังศรัทธาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวคนพิการ ที่มีภูมิลำเนาตั้งอยู่บริเวณโดยรอบของโรงไฟฟ้าภาคใต้ เป็นการบริการสมาชิกครั้งที่ 3 ของชมรมฯ
🙏🙏🙏ชมรมฯได้รับการอนุเคราะห์ โดยท่าน ดำรง ไสยะ …ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้เป็นผู้มอบ ให้กับ สมาชิกของชมรมฯ บางส่วน และคณะกรรมการ ดำเนินการ
ส่งมอบส่วนที่เหลือให้ต่อไป และกล่าวถึงวัตถุประสงค์ขององค์กรกับการช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบางบริเวณโดยรอบ
โรงไฟฟ้ากระบี่ 🤩พร้อมทั้งลงนามในสมุดเยี่ยมของชมรมฯ ขอขอบพระคุณท่านแทนสมาชิกชมรมฯ คนพิการทางสติปัญญาจังหวัดกระบี่ มา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ
😊
นางกรรณิการ์ พลเดช
ประธานชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดกระบี