🎯ชวนลุย!!!กระทรวงแรงงานทวงถามรัฐมนตรี”ภาครัฐจ้างงานคนพิการ” ตามกฏหมาย 8000 ตำแหน่งเมื่อไหร่???จะจ้างและปฏิบัติตามกฏหมายให้ครบเสียที💪💪💪💪💪

🎯ชวนลุย!!!กระทรวงแรงงานทวงถามรัฐมนตรี”ภาครัฐจ้างงานคนพิการ” ตามกฏหมาย 8000 ตำแหน่งเมื่อไหร่???จะจ้างและปฏิบัติตามกฏหมายให้ครบเสียที💪💪💪💪💪

มติจากการประชุม
คณะกรรมอำนวยการครั้งที่2/63
และคณะกรรมการบริหาร
ครั้งที่6/63 ของสภาคนพิกราทุกประเภทแห่งประเทศไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่28/มิ ย.63มีมติให้ทวงถามการจ้างงานคนพิการของหน่วยงานภาครัฐที่ยังตกหล่นไม่จ้างอีกตั้ง 8000 ตำแหน่ง

ในปัจจุบันได้มีกฎหมายออกมาใช้บังคับแก่ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน โดยกำหนดให้ต้องรับผู้พิการเข้าทำงานในสถานประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐ

ทั้งนี้ กฎหมายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ได้กำหนดให้ …นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการ หรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป รับคนพิการที่สามารถทำงานได้ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใด ในอัตราส่วนลูกจ้างที่มิใช่คนพิการทุกหนึ่งร้อยคนต่อคนพิการหนึ่งคน (100: 1) เศษของ 100 คน ถ้าเกิน 50 คน ต้องรับคนพิการเพิ่มอีก 1 คน

สำหรับเอกชนรายใด นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่มิได้รับคนพิการเข้าทำงานจะต้องส่งเงินเข้า “กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” เป็นรายปีแทนโดยกำหนดคำนวณจากค่าแรงขั้นต่ำคูณด้วย 365 วันเป็นจำนวนเงินที่จะส่งเข้ากองทุนคนพิการ

และยังมีทางเลือกอีกมากมายให้ปฏิบัติตามกฏหมายกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าทำงาน รวมถึงนายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการที่ไม่รับคนพิการเข้าทำงาน และไม่ประสงค์จะส่งเงินเข้ากองทุนฯ หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการนั้น อาจให้สัมปทานจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการก็ได้แต่ทางภาครัฐกับนิ่งเฉยไม่ปฏิบัติตามกฏหมายอีกตั้ง 8000 ตำแหน่งซึ่งในช่วงวิกฤติแบบนี้สามารถที่จะมาช่วยให้คนพิการรอดผลจากการได้รับความลำบากผลกระทบจากเศรษฐกิจวงกว้างพวกเราจึงขอความเห็นใจรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกหน่วยงานของภาครัฐปฏิบัติตามให้ครบตามกฏหมายอย่างเร่งด่วนทันที