♻️ประชาสัมพันธ์ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดกระบี่ 30/4/2563 พลังครอบครัวคนพิการจังหวัดกระบี่

♻️ประชาสัมพันธ์ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดกระบี่ 30/4/2563 พลังครอบครัวคนพิการจังหวัดกระบี่

✅💢#ครอบครัวที่ 8-21
✅💢#เราไม่ทิ้งกัน
#เพื่อนช่วยเพื่อน
💖ประธานชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดกระบี่(นางกรรณิการ์ พลเดช) และคณะกรรมการ ได้รับสนับสนุนงบประมาณมาจากสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย จำนวน 16,500.-บาท(หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ชมรมฯได้ดำเนินการจัดถุงยังชีพ จำนวน 55 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกครอบครัวคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดกระบี่ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 เริ่มปฏิบัติการแจกจ่ายถึงครัวเรือน วันที่ 2ในพื้นที่ ต.คลองขนาน-ต.ปกาสัย – ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่
💥พลังเครือข่ายองค์กรคนพิการทางสติ
ปัญญาประเทศไทย ร่วมต้านภัย โควิด-19
#อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
#เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
🙏ขอบคุณสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ท่านนายกสุชาติ โอวาทวรรณสกุล ที่สนับสนุนงบประมาณมาเสริมพลังชมรมฯ พื้นที่จังหวัดกระบี่ ให้สมาชิกได้บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ทุกครอบครัวมีกำลังใจดีพร้อมฝ่าฟันวิกฤติไปด้วยกัน