ไกลก็เหมือนใกล้ แม้ไม่ใช่สายเลือดแต่ก็คือพี่น้องกัน

ไกลก็เหมือนใกล้ แม้ไม่ใช่สายเลือดแต่ก็คือพี่น้องกัน

…เตรียมพร้อมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวคนพิการทางสติปัญญาและเครือข่ายจังหวัดบึงกาฬ