#ให้สัมภาษณ์สื่อ!!!คุณบุญกรม ดงบังสถานFM97 รายการเศรษฐกิจและสังคม

#ให้สัมภาษณ์สื่อ!!!คุณบุญกรม ดงบังสถานFM97 รายการเศรษฐกิจและสังคม

ประเด็นสถานการณ์คนพิการปัจจุบันและ การสร้างแนวคิดใหม่คนพิการโปร่งใสตรวจสอบได้ มีการติดตามเพื่อยกระดับการบริหารการจัดการ
และการทำงานของคนพิการ