ใส่บาตรตอนเช้า”ดีต่อใจ…ดีต่อกาย”

ใส่บาตรตอนเช้า”ดีต่อใจ…ดีต่อกาย”

เป็นการลดความตระหนี่ บรรเทาความเห็นแก่ตัว สร้างใจให้เป็นสุขและ สร้างสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุขเพราะเป้าหมายหลัก ของการให้คือ เพื่อกำจัดความเห็นแต่ประโยชน์ตนมุ่งสู่ความดีและความเสียสละ