ในเรื่อง “เงินเยียวยาคนพิการ EP.2 คุณสุชาติ โอวาทวรรณสกุล ประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยได้ให้สัมภาษณ์โดย คุณภาณุมาศ สุขอัมพร ในรายการ “รักเมืองไทย”

ในเรื่อง “เงินเยียวยาคนพิการ EP.2 คุณสุชาติ โอวาทวรรณสกุล ประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยได้ให้สัมภาษณ์โดย คุณภาณุมาศ สุขอัมพร ในรายการ “รักเมืองไทย”

เวลา 19.00 – 19.30 น.
03 ,มิ.ย.63 TNN (True Visions784)
ในเรื่อง “เงินเยียวยาคนพิการ EP.2 https://youtu.be/BmgJkqafpIA
ที่มาของข่าว
ขอขอบคุณ#TNN#True Visons784

รายการ “รักเมืองไทย” รายการสนทนาสาระ
ความรู้ เรื่องราวประเด็นต่างๆ ทั้งด้านการศึกษา
ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม แนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดำริฯ รวมทั้งการนำเสนอข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณชน ต่อสังคม และประเทศ
ชาติ
โดยมุ่งหวังให้คนไทย ได้ร่วมมือกันสร้างสรรค์
สังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ปลุกจิตสำนึก
ให้รักเมืองไทย เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
ด้วยการทำความดีเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน
กำหนดแพร่ภาพออกอากาศจันทร์-ศุกร์ 19.00-
19.30น. ทางสถานีโทร?”ศน์ TNN2 (ทรู 784)
ดำเนินรายการโดย ภาณุมาศ สุขอัมพร