ในช่วงวิกฤติแบบนี้การแก้ปัญหา รายได้ของคนพิการคือคนพิการ ต้องมีงานทำ ถ้าภาครัฐจากอีก 8000 ตำแหน่งจะทำให้เงินมาสู่คนพิการ อีกปีละ 1000 ล้านบาท!!!!!!!

ในช่วงวิกฤติแบบนี้การแก้ปัญหา รายได้ของคนพิการคือคนพิการ ต้องมีงานทำ ถ้าภาครัฐจากอีก 8000 ตำแหน่งจะทำให้เงินมาสู่คนพิการ อีกปีละ 1000 ล้านบาท!!!!!!!

แต่กลับมีหน่วยงานของรัฐ
ไม่ปฏิบัติตามกฏหมายการจ้างงานคนพิการ เช่นกระทรวงศึกษาธิการ ปี62
ไม่จ้างงานคนพิการถึง 2,852 ตำแหน่ง
กระทรวงสาธารณสุข 1,462 ตำแหน่ง และอีกหลายหน่วยงานตามเอกสารแนบ

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมการจ้างงานคนพิการตาม มาตรา 33 หรือจัดให้สัมปทานเพื่อให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการมีอาชีพ ตามมาตรา 35 โดยจัดให้สัมปทานหรือจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ จัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการโดยวิธีกรณีพิเศษ ฝึกงาน หรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ล่ามภาษามือ หรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือผู้ดูแลตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไปรับคนพิการทำงานในอัตราส่วน100ต่อ1

ขอวิงวอนทางภาครัฐปฏิบัติตามกฏหมายเพื่อช่วยเหลือคนพิการในช่วงได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19

ที่มาข้อมูล
http://dep.go.th/Content/View/5988/1

https://www.mol.go.th/…/s…/2/2019/03/s74-2b-2554-a0001_0.pdf