โอวาทเมดประชุมผ่านzoom ฝ่ายการขายและการตลาด เพื่อวางแผนผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจจากโควิด-19

โอวาทเมดประชุมผ่านzoom ฝ่ายการขายและการตลาด เพื่อวางแผนผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจจากโควิด-19

1 บริการที่รวดเร็วขึ้น มีมาตรฐานคำนึงถึงความปลอดภัยในการควบคุมเชื้อโรคโควิด-19
2 ติดตามพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอยู่เสมอ เพื่อสนองความต้องการในยุคNew normal
3 การลงโฆษณาผ่านออนไลน์ให้ถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการโดยตรง ปรับหน้าเว็บไซต์ Facebook ให้เข้าถึงอย่างง่าย
4สร้างความจดจำแบรนด์โดยทำความดีให้กับสังคม