โควิด-19 ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน แต่โอวาทเมดมีวัคซีนใจให้ลูกค้า แจกหน้ากากผ้าให้ลูกค้าทุกบริษัท