โครงการเพื่อระดมทุนและสนับสนุนมูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อช่วยเหลือเด็กพิการ เป็นทุนการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการเพื่อระดมทุนและสนับสนุนมูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อช่วยเหลือเด็กพิการ เป็นทุนการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานโครงการเพื่อระดมทุนและสนับสนุนมูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อช่วยเหลือเด็กพิการ เป็นทุนการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต

ทรงปั่นจักรยานและเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อฝันน้องครั้งที่ 1

ณ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี 17 สิงหาคม 2562 เวลา 17.30 น