โครงการเพิ่มศักยภาพ พัฒนา และเสริมสร้างบุคลิกภาพทางสติปัญญา workshop ที่ 1 การสอนแต่งหน้า