โครงการเพิ่มศักยภาพพัฒนาเเละเสริมสร้างบุคลิกภาพคนพิการทางสติปัญญา work shop 3 สอนการวาดรูป วันที่ 27 กันยายน 2563