โครงการส่งเสริมการแสดงความสามารถและเดินแบบของผู้บกพร่องทางสติปัญญาประจําปี 2563🤗🙋🤗