โครงการสายใยรัก

โครงการสายใยรัก

เพื่อพัฒนาครอบครัวคนพิการ
ทางสติปัญญาประจำปี 2563
จัดโดยสมาคมผู้ปกครองคนพิการ
ทางสติปัญาญาแห่งประเทศไทย รุ่น 1