โครงการสายใยรักเพื่อพัฒนาครอบครัวผู้บกพร่องทางสติปัญญาประจำปี2562

โครงการสายใยรักเพื่อพัฒนาครอบครัวผู้บกพร่องทางสติปัญญาประจำปี2562

รุ่นที่ 1
วันที่ 13-15 กันยายน
จัดโดย สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ