โครงการสายใยรักเพื่อพัฒนาครอบครัวผู้บกพร่องทางสติปัญญา ประจำปี๒๕๖๓ รุ่น๑

โครงการสายใยรักเพื่อพัฒนาครอบครัวผู้บกพร่องทางสติปัญญา ประจำปี๒๕๖๓ รุ่น๑

จัดโดย:สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย:กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
วันที่ ๑๗-๑๙ มกราคม ๒๕๖๓
ณ โรงแรม เอเชียพัทยา จ.ชลบุรี