โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งชมรมเครือข่าย ณ. ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)พร้อมทั้งจัดตั้งชมรม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งชมรมเครือข่าย ณ. ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)พร้อมทั้งจัดตั้งชมรม