โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งชมรมเครือข่ายสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยชมรมผู้ปกครองคนพิการจังหวัดกำแพงเพชร

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งชมรมเครือข่ายสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยชมรมผู้ปกครองคนพิการจังหวัดกำแพงเพชร