โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งชมรมเครือข่ายสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ชมรมผู้ปกครองคนพิการจังหวัดตาก ณ โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง จังหวัดตาก

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งชมรมเครือข่ายสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ชมรมผู้ปกครองคนพิการจังหวัดตาก ณ โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง จังหวัดตาก