โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งชมรมเครือข่ายสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ณ จังหวัดระนอง วันที่ 5 กันยายน 2563 เวลา 9.00 น.

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งชมรมเครือข่ายสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ณ จังหวัดระนอง วันที่ 5 กันยายน 2563 เวลา 9.00 น.