แนะนำให้ชมจนจบการบริหาร ช่วงวิกฤตโควิด-19 ธนาคาร ออมสิน เพื่อช่วยเหลือสังคม

แนะนำให้ชมจนจบการบริหาร ช่วงวิกฤตโควิด-19 ธนาคาร ออมสิน เพื่อช่วยเหลือสังคม

“ผมวางแผนให้ธนาคารแห่งนี้เป็นธนาคารอันดับหนึ่ง ที่มีสินทรัพย์มากที่สุดต่อไป โดยกำหนดยุทธศาสตร์ GSB SUSTAINABLE BANKING เพื่อมุ่งสู่การเป็นธนาคารอย่างยั่งยืน ไม่ได้มุ่งหวังกำไรสูงสุดเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีส่วนช่วยเหลือสังคมในทุกๆด้านไปพร้อมๆ กัน ภายใต้กลยุทธ์ 3 แบงก์ 1 ธนาคาร” ผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าว

ช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ผมได้ปรับปรุงด้านโครงสร้างของธนาคารทั้งระบบ ปรับพฤติกรรมและทัศนคติของพนักงานใหม่ทั้งหมด ส่งคนไปฝึกอบรมงานด้านต่างๆ ปีละกว่า 30,000 คน”

นอกจากนี้ ได้ปรับโครงสร้างองค์กร การประชาสัมพันธ์ และภาพลักษณ์เก่าๆ ที่ถูกเรียกว่าธนาคารเด็ก เปลี่ยนภาพลักษณ์เป็นธนาคารที่มีความทันสมัย มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ มากมาย เพื่อรองรับสังคมทุกระดับตั้งแต่วัยเด็ก วัยทำงานจนถึงวัยเกษียณ

ที่มาข่าวhttps://www.thairath.co.th/news/business/finance-banking/1772755