แนะนำเลี้ยงดูบุตรหลานพิการ เป็นการเลี้ยงดูที่ถูกวิธี

แนะนำเลี้ยงดูบุตรหลานพิการ เป็นการเลี้ยงดูที่ถูกวิธี

โดยกลุ่มคุณแม่และคุณพ่อมือใหม่ที่มีบุตรหลานพิการที่ยัง สับสน กับการดูแลบุตรพิการคู่มือการดูแลสุขภาวะและเจตคติฯทึ่จัดทำจากโครงการสมาคมสภาผู้ปกครองบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ รุ่น 1 ที่ สสส.สนับสนุน
ข้อมูลในการจัดทำมาจากประสบการณ์และชีวิตจริงของผู้ปกครอง ด้วยความปรารถนาดีและห่วงใยจาก สสส. และนายกสมาคมคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยนายก สุชาติ โอวาทวรรณสกุล (ใช่โทรศัพท์สแกนคิวอาร์โค้ดได้เลย)