แถลงการณ์สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

แถลงการณ์สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

เรื่อง ข้อเรียกร้องต่อนางสาวปารีณา ไกรคุปต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้ต่อว่าดาราท่านหนึง โดยใช้คำว่า “ออทิสติก” เปรียบเปรยแทนคำในทำนองว่าดาราท่านนั้นแบ้วหรือออทิสติก การกระทำดังกล่าวถือเป็นการเหยียดหยาม เป็นการทำให้รู้สึกด้อยค่า เป็นการหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ถือเป็นการเลือกปฎิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ ขัดกับหลักการตามรัฐธรรมนูญและอนุสนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ รวมทั้งเป็นคำพูดที่ออกจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้แทนปวงชนชาวไทย ยิ่งเป็นการตอกย้ำซ้ำเติมเจตคติที่ไม่ถูกต้องของสังคมเกี่ยวกับคนพิการว่าเป็นคนไร้ความสามารถไร้ศักยภาพ ทั้งนี้ บ่อยครั้งที่คนในสังคมยังใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสม เช่น เรียกคนหูหนวกว่าคนใบ้ เรียกคนพิการทางสติปัญญาว่าปัญญาอ่อน เรียกคนพิการทางจิตสังคมว่าคนบ้า และใช้คำเหล่านั้น แทนคำด่า
ถึงแม้ท่านจะใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมข้างต้นด้วยความไม่รู้ ไม่เข้าใจ หรือไม่มีเจตนาดูหมิ่น คนพิการหรือบุคคลออทิสติก แต่ทว่าเมื่อสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) บิดามารดา/ผู้ปกครองบุคคลออทิสติก บุคคลออทิสติกเอง และคนอื่นในสังคมมากมาย ออกมาแสดงความกังวลไม่สบายใจ ตักเตือน วิพากษ์วิจารณ์บุคคลสาธารณะด้วยความบริสุทธิ์ใจ แทนที่ท่านจะรับฟังเสียงของประชาชน ท่านกลับประกาศกร้าวผ่านสื่อสาธารณะว่าจะดำเนินคดีทางอาญาและทางแพ่งให้ถึงที่สุด รวมถึงได้แจ้งความดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทแก่ประชาชนเหล่านั้น เป็นกระทำที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง
สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและองค์การสมาชิก ในฐานะที่มีหน้าที่พิทักษ์สิทธิคนพิการ ใคร่ขอเรียกร้องให้นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ กล่าวคำขอโทษต่อบุคคลออทิสติกและครอบครัว และยุติการคุกคามทางกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญาต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทันที รวมทั้งขอให้สังคมมีเจตคติ และ ให้โอกาสคนพิการ เพราะคนพิการมีศักยภาพไม่ต่างจากคนทั่วไป
จึงแถลงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ณ วันที่ 13 มกราคม 2564

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย

สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซิม(ไทย)

สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย