แจ้งความคืบหน้าของข้อเรียกร้องเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาล

แจ้งความคืบหน้าของข้อเรียกร้องเกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาล

ทำเนียบรัฐบาลได้ให้สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยไปรับทราบ มติ บอร์ดสลากฯ ต่อข้อเรียกร้อง
ที่ให้คนพิการได้ซื้อสลากฯ ในวันที่ 3 และ 18 ของทุกเดือน
สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียน ซื้อ – จอง อยู่แล้ว จำนวนกว่า 6,000 ราย
ส่วนคนพิการรายใหม่ที่ลงทะเบียนกับสภาคนพิการฯ ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2563 กว่า 5,000 ราย นั้น
จะได้รับทราบในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.
ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
โดยจะมี ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำนายกรัฐมนตรี นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ นายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ

*หมายเหตุ สภาคนพิการฯ จะได้ส่งมอบรายชื่อคนพิการรายใหม่ที่ลงทะเบียนทั้งหมดให้กับทำเนียบรัฐบาลเพื่อประสานสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลต่อข้อเรียกร้องสืบไป