แก้ปัญหาสายการบินกับคนพิการ

แก้ปัญหาสายการบินกับคนพิการ

ประชุมคณะอนุกรรมาธิการ
พิจารณาศึกษาแนวทางการให้บริการคนพิการของสายการบิน โดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

วันพุธที่ 15 มกราคม 2563
เวลา 14.00 น. ห้องประชุม 2701 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ