เฮ ครม.ไฟเขียว จ่ายเงิน 1 พันบาท3เดือน ให้ “เด็กแรกเกิด-สูงอายุ-พิการ” 6.7 ล้านคน 2 หมื่นลบ.

เฮ ครม.ไฟเขียว จ่ายเงิน 1 พันบาท3เดือน ให้ “เด็กแรกเกิด-สูงอายุ-พิการ” 6.7 ล้านคน 2 หมื่นลบ.

ที่มาข่าวมติชน
https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2230454

ช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบาง ตามที่กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ รวม
ทั้งหมด 6,781,881 คน ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการ
เยียวยาจากมาตรการอื่นของรัฐ และไม่ซ้ำซ้อนกับ
ระบบประกันสังคม และระบบสวัสดิการของภาครัฐ
ประกอบด้วย 1)เด็กจากครัวเรือนยากจน (ตั้งแต่
แรกเกิด – 6 ปี) จำนวน 1,394,756 คน 2)ผู้สูง
อายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 4,056,596 คน 3)ผู้
พิการ จำนวน 1,330,529 คนโดยจ่ายเงินเยียวยา
รายละ 1,000 บาทต่อเดือน เพิ่มเติมจากเงิน
อุดหนุนเพื่อเลี้ยงเด็กแรกเกิด เพิ่มเติมจากเบี้ยความ
พิการ และเพิ่มเติมจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นเวลา
3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2563
กรอบวงเงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 2.03 หมื่นล้าน
บาท (20,345,643,000 บาท)