เฮจริง!!คนพิการ จำนวน 1,330,529 คนได้เงิน1000บาท3เดือน จ่ายมิถุนายนนี้…..

เฮจริง!!คนพิการ จำนวน 1,330,529 คนได้เงิน1000บาท3เดือน จ่ายมิถุนายนนี้…..

ช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบาง ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ กลุ่มเปราะบาง รวมทั้งหมด 6,781,881 คน ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการเยียวยาจากมาตรการอื่นของรัฐ และไม่ซ้ำซ้อนกับระบบประกันสังคม และระบบสวัสดิการของภาครัฐ ประกอบด้วย
1) เด็กจากครัวเรือนยากจน (ตั้งแต่แรกเกิด- 6 ปี) จำนวน 1,394,756 คน

2) ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 4,056,596 คน

3) ผู้พิการ จำนวน 1,330,529 คนโดยจ่ายเงินเยียวยารายละ 1,000 บาทต่อเดือน เพิ่มเติมจากเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงเด็กแรกเกิด เพิ่มเติมจากเบี้ยความพิการ และเพิ่มเติมจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นเวลา 3 เดือน

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกรฎาคม 2563 กรอบวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 2.03 หมื่นล้านบาท (20,345,643,000 บาท)