#เสนอไปหลายข้อเพื่อคนพิการ ประชุมเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ

#เสนอไปหลายข้อเพื่อคนพิการ ประชุมเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ

ในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 9.00 – 12.00 น.
ห้องชัชชล 701 ชั้น 7 สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล อาคารลาดพร้าวฮิลส์ ซอยลาดพร้าว 4 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร