เรื่อง แนวทางการให้บริการคนพิการของสายการบินเวียตเจ็ทแอร์ (Vietjet Air) เรียน นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

เรื่อง แนวทางการให้บริการคนพิการของสายการบินเวียตเจ็ทแอร์ (Vietjet Air) เรียน นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

https://www.facebook.com/disabilitiesth/posts

ด้วยคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีคนหูหนวกถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมจากการให้บริการของสายการบินเวียตเจ็ทแอร์ (Vietjet Air) โดยคณะกรรมาธิการได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางการให้บริการคนพิการของสายการบิน พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าการดําเนินงานของสายการบินเวียตเจ็ทแอร์ต่อการแก้ไขปัญหากรณีตามเรื่องร้องเรียนอย่างต่อเนื่องโดยสายการบินเวียตเจ็ทแอร์ได้ทบทวนแนวทางการให้บริการคนพิการและได้กําหนดข้อปฏิบัติใหม่โดยคนพิการที่เดินทางด้วยกันเป็นครอบครัวสามารถนั่งติดกันได้แล้วรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
คณะกรรมาธิการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อประโยชน์ต่อคนพิการในการใช้บริการสายการบินเวียตเจ็ทแอร์จึงเห็นควรนําส่งสําเนาหนังสือของสายการบินเวียตเจ็ทแอร์ เรื่อง ชี้แจงความคืบหน้าผลการพิจารณาศึกษาเรื่องปัญหา อุปสรรคและแนวทางการให้บริการคนพิการของสายการบินตามผลการพิจารณาข้างต้นต่อสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและองค์การคนพิการแต่ละประเภทเพื่อประโยชน์ต่อคนพิการสําหรับใช้ยืนยันกับสายการบินเวียตเจ็ทแอร์ กรณีสายการบินปฏิเสธ การให้บริการคนพิการต่อไป