เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อการเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้า จัดโดยคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนฯ

เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อการเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้า จัดโดยคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนฯ