เรียน ท่านายก วันนี้แม่เสือเป็นตัวแทนเข้าประชุมการจัดทําแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2563 -2565

เรียน ท่านายก วันนี้แม่เสือเป็นตัวแทนเข้าประชุมการจัดทําแผนปฏิบัติการด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2563 -2565

ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป โดยมีรศ.ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร สรุปรายละเอียด ดังนี้

แผนประเทศไทยถูกกำหนดให้มี 3 ระดับ คือ
ระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้การพัฒนาประเทศไทยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร์ 35 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาก็มีแผนแม่บทฯ จำนวน 23 ฉบับออกมา
ระดับที่ 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนความมั่นคง
ระดับที่ 3 แผนปฏิบัติการด้าน…..ระยะที่…….(พ.ศ…..-……..)

ตามที่ ประเทศไทยยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จำนวน 23 ฉบับ และหน่วยงานภาครัฐต้องปรับแผนของตนเองเป็นแผนในระดับที่ 3 โดยให้ใช้ชื่อว่า “แผนปฏิบัติการด้าน….. ระยะที่…(พ.ศ….-……) ดังนั้น จึงจะต้องไปรีวิวแผนแม่บทดังกล่าวว่าเกี่ยวข้องกับคนพิการอย่างไรบ้าง

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560-2564 กำลังจะสิ้นสุดในปี 2564 และจะต้องจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับต่อไป ซึ่งแผนดังกล่าวจะต้องสอดคล้องตามที่ยุทธศาสตร์ชาติกำหนด การเขียนโครงการขององค์กร/หน่วยงานจะต้องอยู่ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เพื่อให้เกิดความชัดเจนการเขียนโครงการหลักการเหตุผลต้องเชี่อมโยง/สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ/ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ผลที่คาดว่าจะได้รับต้องตอบวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดต้องวัดได้จริง

ยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทยว่า ในปี 2580 ประเทศไทยจะเป็น “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยยุทธศาสตร์ที่ 4 เกี่ยวข้องกับคนพิการมากที่สุดคือด้านการสร้างโอกาสการเข้าถึงและความเสมอภาคทางสังคม

จากการรีวิว 23 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อดูว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ พบว่า มีความเกี่ยวข้องกับคนพิการได้แก่ แผนแม่บทประเด็นที่ 17 ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม โดยมีการระบุว่า “ประชาชน” “คนไทย” “คนทุกกลุ่ม” “ทุกภาคส่วน” “คนทุกวัย” “ผู้บริโภค” “เกษตรกร” เป็นต้น
จากการรีวิว แผนปฏิรูปประเทศด้านสังคมมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยแผนปฏิรูปประเทศด้านสังคมที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ คือ เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 2 กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม ได้แก่ ผู้พิการ สตรี เด็กและเยาวชน กลุ่มคนไร้สัญชาติ ผู้สูงอายุ ยกตัวอย่างกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ เช่น การปฏิรูประบบขนส่งสาธารณะไม่ให้เป็นอุปสรรคเพื่อคนทั้งมวล เช่น ประเทศไทย สร้างสะพานลอย เพื่อไม่ให้รถชนคน แต่ถามว่าเมื่อคุณอายุ 60 ปี แล้วจะยังอยากขึ้นสะพานลอยหรือไม่ ประเทศไทย คนพิการต้องไปฟ้องศาลปกครองเรื่องทำลิฟต์ในสถานีรถไฟฟ้า

ผลการดำเนินการรอบครึ่งแผนของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560-2564