เรียนท่านนายกสุชาติ โอวาทวรรณสกุล และผู้บริหารทุกท่านนะค่ะ เนื่องจากจังหวัดพิษณุโลกมีคนพิการทางสติปัญญาฯถึง 2180 คนใน 9 อำเภอ แต่ อ.เนินมะปรางมีมาก 499 คน เพื่อต้องให้คนพิการทางสติปัญญาได้เข้าถึงสิทธิ์ทั่วถึงกันเลยขอจัดตั้งองค์กรขยายเครือข่าย ตามเอกสารที่ส่งมา

เรียนท่านนายกสุชาติ โอวาทวรรณสกุล และผู้บริหารทุกท่านนะค่ะ เนื่องจากจังหวัดพิษณุโลกมีคนพิการทางสติปัญญาฯถึง 2180 คนใน 9 อำเภอ แต่ อ.เนินมะปรางมีมาก 499 คน เพื่อต้องให้คนพิการทางสติปัญญาได้เข้าถึงสิทธิ์ทั่วถึงกันเลยขอจัดตั้งองค์กรขยายเครือข่าย ตามเอกสารที่ส่งมา

เมื่ออาทิตย์ที่ 17 พ.ค.63 นางสุพรรณี ทองบำรุงประธานศูนย์บริการคนพิการ ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาฯและคณะกรรมการศูนย์บริการ ประกอบไปด้วย นายประดับ สุริยะ รองประธานฯ นายประพฤติ ยอดไพบูลย์ ประชาสัมพันธ์ นาย ศราวุฒิ เปลี่ยนสาย สสอ. ปฏิคม นางสมศรี โพธิ์ทอง เลขานุการ และนายโอเล่ จุคำมี เหรัญญิก เข้าร่วมประชุมจัดตั้งชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาเครือข่ายอำเภอเนินมะปราง เนื่องจาก
อ.เนินมะปรางมีคนพิการทางสติปัญญามาก 499 คน คนพิการสติปัญญา จ.พิษณุโลก มี 2180 คน ไกลจากตัวเมือง เมื่อมีผู้ปกครองที่พร้อมเป็นจิตอาสาช่วยลูกๆ.ที่พิการจึงดำเนินการจัดตั้งและส่งเอกสารประกอบ ไปขอใบรับรองการจัดตั้งองค์กรจาก สมาคมคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยต่อไปค่ะ (ส่งเรียบร้อยแล้วค่ะ)