เยียวยาเพิ่ม4โครงการ กลุ่มเปราะบางคนพิการ จ่ายเดือนละพัน3เดือน

เยียวยาเพิ่ม4โครงการ กลุ่มเปราะบางคนพิการ จ่ายเดือนละพัน3เดือน

วันพุธ ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 06.00 น.
ที่มาข่าวแนวหน้าhttps://www.naewna.com/local/499680

ช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบาง ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ
กลุ่มเปราะบาง รวมทั้งหมด 6,781,881 คน ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการเยียวยาจากมาตรการอื่นของรัฐ และไม่ซ้ำซ้อนกับระบบประกันสังคม และระบบสวัสดิการของภาครัฐ ประกอบด้วย 1) เด็กจากครัวเรือนยากจน (ตั้งแต่แรกเกิด – 6 ปี) จำนวน 1,394,756 คน 2) ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 4,056,596 คน 3)ผู้พิการ จำนวน 1,330,529 คน โดยจ่ายเงินเยียวยารายละ 1,000 บาทต่อเดือน เพิ่มเติมจากเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงเด็กแรกเกิด เพิ่มเติมจากเบี้ยความพิการ และเพิ่มเติมจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกรฎาคม 2563 กรอบวงเงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 2.03หมื่นล้านบาท