เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 สมาชิกของสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศจำนวน 30 ครอบครัว

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 สมาชิกของสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศจำนวน 30 ครอบครัว

ได้เข้าร่วมกิจกรรมมัดย้อมผ้าสีจากธรรมชาติและทำของชำร่วยเพื่อสร้างอาชีพ ที่วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง