เมาคีล่าสัตว์ มัดย้อมผ้า

เมาคีล่าสัตว์ มัดย้อมผ้า

https://vt.tiktok.com/ZSfAdCyv/

สนุกสนานผ่านไปอีกหนึ่งกิจกรรมมัดย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ
และทำของที่ระลึก
เพื่อเสริมสร้างอาชีพให้แก่ผู้พิการ
โดยครูแดงแม่น้องชลและครูแอมที่ประสานมาให้สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาได้มีโอกาสในครั้งนี้และผู้อำนวยการที่แสนใจดีให้เด็กมีโอกาสได้เรียนร่วมที่นี่ยังมีความสุข

ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2560
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

วิทยากรโดย ดร.รัตตมา รัตนวงศา
อาจารย์ประจำภาควิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง