เป็นกระทรวงที่ดูแลคนพิการควรทำเป็นตัวอย่างแต่ทำผิดกฎหมายการขจัดเลือกปฎิบัติเสียเอง